Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari

Nr projektu: 54/2014/M

Program: Polska Pomoc Rozwojowa

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Niniejszy projekt ma na celu aktywizację samorządu Chmielnika na rzecz poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej miasta, a w szczególności: zmodernizowania istniejącej infrastruktury dla zmniejszenia strat wody pitnej i ochrony środowiska naturalnego (wody i gleb) przed nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń płynnych, oraz zapewnienie usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków dla jak największej liczby mieszkańców.

Osiągnięcie zamierzonego celu zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących dokumentów, ocenę stanu technicznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, propozycję wstępnej koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Z uwagi na złożoność zadania jakim jest modernizacja sektora wodociągowo-kanalizacyjnego a także ogromne nakłady finansowe jakich wymaga, równolegle będą prowadzone działania edukacyjne skierowane do osób związanych z obsługą administracyjną i techniczną wodociągów i kanalizacji takie jak: staże zawodowe, seminaria opisujące polskie doświadczenie w dziedzinie projektu, szkolenia na temat prawa europejskiego oraz mechanizmów finansowych, dzięki którym w okresie akcesyjnym można pozyskiwać fundusze na cele inwestycyjne.

Działaniem uzupełniającym będzie edukacja ekologiczna skierowana do społeczności miasta w postaci wykładu przygotowanego dla uczniów chmielnickich szkół ogólnokształcących ale także otwartego dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Zaproponowany dwutorowy schemat realizacji celów projektowych (praktyka plus edukacja) pozwoli Chmielniczanom na gruntowne przygotowanie się do koniecznych zmian i skuteczne zaplanowanie długofalowych działań na rzecz mieszkańców i lokalnego środowiska w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej a w przypadku przystąpienia Ukrainy do struktur europejskich da miastu przewagę w ubieganiu się o środki finansowe na powyższy cel.